Plan Czwartków Lekkoatletycznych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybienia dyrektywy 95/46/WE (RODO),informuję Pana /Panią , że:
Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych jest: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie reprezentowana przez Dyrektora Aldonę Chamarczuk.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Złotowie: Alicja Mendyk, am-iod@wp.pl , tel. 500 329 056
Regulamin
Oświadczenia rodzica, opiekuna prawnego