Wstęp


Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

http://www.opp.e-zlotow.pl/

https://www.opp.e-zlotow.pl/wordpress/

Data publikacji strony internetowej:
21-01-2008.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
    zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
    tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
    elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

    Data sporządzenia

Niniejsze oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny  dnia 2021-02-01.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Strona może być swobodnie skalowana (powiększana i pomniejszana) zarówno z poziomu przeglądarki w komputerze jak i w urządzeniach mobilnych.

Skalowanie z poziomu przeglądarki komputera:

Ctrl + (powiększenie)

Ctrl – (pomniejszenie)

Ctrl i kółko myszki (powiększenie i pomniejszenie)

Skalowanie w telefonie (może się różnić zależne od systemu operacyjnego)

PowiększeniePomniejszenieAddon syntezatora mowy dla przegl?darki Mozilla Firefox umożliwiający czytanie strony:

https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/intelligent-speaker-tts/

Tłumacz języka migowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie:

https://tlumacz.migam.org/pup_zlotow

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    https://support.mozilla.org/pl/kb/skroty-klawiaturowe-firefox
    https://www.google.com/intl/pl/inputtools/chrome/shortcuts.html
    https://help.opera.com/pl/latest/skroty-klawiszowe/
    https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/skr%C3%B3ty-klawiaturowe-w-programie-microsoft-edge-50d3edab-30d9-c7e4-21ce-37fe2713cfad

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt bezpośrednio

telefon do sekretariatu:
728 497 538
e-mail: oppzlotow1@wp.pl

Tą samą drog? można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, zlokalizowany przy ulicy Szkolnej 3 jest częściowo dostępny dla osób o szczególnych potrzebach:

    Budynek Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, zlokalizowany przy ulicy Szkolnej 3 jest częściowo dostępny dla osób o szczególnych potrzebach:

    POPP nie posiada własnego parkingu w tym także dla osób z niepełnosprawnościami tylko współużytkowany z innymi instytucjami. Parkowanie pojazdów możliwe na parkingu przed budynkiem bez wydzielonego miejsca dla podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;
    brak toalety dla osób poruszających się na wózkach, dostępna jest jedynie klasyczna, znajdująca się na parterze;
    korytarz i hol umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózku inwalidzkim;
    na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się z psem asystującym;
    na terenie budynku brak jest windy, pętli indukcyjnej, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

    Dołożymy wszelkich starań aby maksymalnie dostosować stronę POPP w Złotowie osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wszelkie uwagi dotyczące deklaracji dostępności i uregulowań w niej zawartych prosimy kierować pod telefon do sekretariatu: 728 497 538 lub e-mail: oppzlotow1@wp.pl

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego.zatwierdzony przez Główny Urząd Statystyczny