Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest miejscem gdzie dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 lat mog? rozwija? swoje zainteresowania i uzdolnienia oraz przyjemnie i po?ytecznie sp?dzać swój wolny czas.
W Ognisku mo?na by? sta?ym uczestnikiem zaję? zapisanym do wybranego koła zainteresowań. Można być równie? uczestnikiem zaj?? okazjonalnych. Z propozycji POPP rocznie korzysta ponad 450 zapisanych na sta?e wychowanków oraz oko?o 2250 uczestników okazjonalnych. Corocznie jesteœmy organizatorami konkursów, przegl?dów, warsztatów artystycznych, koncertów, festiwali i wernisaży.

Specyficzny charakter placówki, sposób prowadzenia zaj?? wy??cznie w ko?ach zainteresowa?, wysoki poziom wiedzy i profesjonalizm kadry nauczycielskiej to główne atuty naszej placówki.

ZESPOŁY ZAINTERESOWAŃ DZIAŁAJĄCE W POPP

ZESPÓŁ TEATRALNO  - KABARETOWY

ZESPOŁY TANECZNE

ZESPOŁY WOKALNE

ZESPOŁY TEATRALNE

ZESPOŁY - GRY I ZABAWY W JĘZYKU NIEMIECKIM

ZESPÓŁ– MŁODY EINSTEIN

ZESPÓŁ  - ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

ZESPOŁY PLASTYCZNE

ZESPOŁY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO, MAKRAMA

ZESPOŁY TEATRALNE

ZESPOŁY SPORTOWE

ZESPÓŁ KRAJOZNAWCZO- TURYSTYCZNY

ZESPÓŁ – ZAJĘCIA Z BRYDŻA

ZESPÓŁ DZIENNIKARSKI

ZESPÓŁ TEATRALNY W JĘZYKU ANGIELSKIM

ZESPÓŁ RECYTATORSKI

ZESPÓŁ INFORMATYCZNY

ZESPÓŁ -WIEDZA O KULTURZE

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

ZESPÓŁ – REKLAMA I MEDIA

ZESPÓŁ – ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE

ZESPÓŁ – ZAJĘCIA Z COACHINGU

ZESPÓŁ – ZAJĘCIA Z GRAFIKI WARSZTATOWEJ

W roku szkolnym  2021/2022 Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej było odpowiedzialne za organizację   „ Czwartków Lekkoatletycznych” dla dzieci szkół podstawowych z gmin powiatu złotowskiego, Gminy Łobżenica i Gminy Wysoka. Po raz kolejny raz byliśmy odpowiedzialni za  organizacje  Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce dla klas  7 i 8 szkół podstawowych,  szkół średnich i dla MOS, MOW oraz SOS-W.

*Istnieje możliwość poszerzenie oferty zajęć dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz dzieci i młodzieży  z MOS, MOW i SOS-W zgodnie z ich zainteresowaniami.